Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 15-06-2017.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής.